28 lutego 2023

8-10 marca  |  Feel the flow

FEEL THE FLOW

ASHTANGA YOGA SPRING RETREAT

 

W wiosenny weekend marca, zapraszamy na czas wypełniony praktyką ashtanga jogi. Wiosna to dobry czas, żeby wraz z otaczającą nas przyrodą, po zimie obudzić w sobie więcej energii.  Podczas warsztatu skupimy się szczególnie na koncepcji dwóch równoważących się energii – prany i apany, aby doświadczyć ich jak najbardziej zbalansowanego przepływu podczas praktyki i dać się ponieść jej flow.

Będzie dużo teorii i praktyki ashtanga jogi, ciepło, uśmiechy i pyszne roślinne jedzenie. Każdy jest mile widziany - niezależnie od poziomu praktyki.

 

Opiekować się będą Wami:

Eloisa Iskandar - która prowadzić będzie większość zajęć i warsztatów.

Monika Popławska – która wspólnie z Eliosą zajmować się będzie Wami na mysore i wspierać na zajęciach warsztatowych.

 

PROGRAM

Piątek 08.03

18:00 – przyjazd, zakwaterowanie

19:00 – kolacja

20:00 – spotkanie wprowadzające

 

Sobota 09.03

8:00 – Mysore

10:00 – śniadanie

12:00 – warsztaty praktyczne

14:00 – lunch

16:30 – rozmowy o jodze (i nie tylko)

18:00 – kolacja

19:00 – medytacja i relaks

 

Niedziela 10.03

8:00 – Mysore

10:00 – śniadanie

12:00 – warsztaty praktyczne

13:15 – spotkanie podsumowujące – pytania i odpowiedzi 

14:00 – lunch

 

Program może ulec niewielkim zmianom, w zależności od chęci uczestników.

Warsztaty nie będą tłumaczone na polski. 

 

W trakcie wyjazdu dzień będziemy zaczynać praktyką ashtanga jogi – na sali będą dwie nauczycielki, więc każdy otrzyma dużą dawkę uwagi. Podczas zajęć warsztatowych skupimy się na wybranych zagadnieniach technicznych dotyczących praktyki. Będziemy korzystać zarówno z narzędzi ashtanga jogi, jak również sięgniemy po koncepcje spoza klasycznych sekwencji. Tak, by wzbogacić praktykę o nowe sposoby jej doświadczania. Skupimy się w szczególności na balansowaniu energii podczas praktyki – postaramy się odnaleźć w niej jak najwięcej „flow” - tak, by doświadczyć poczucia przepływu i lekkości. Będzie czas na pytania oraz rozmowy o jodze (i nie tylko). A wieczorem prowadzona medytacja i relaksacja. Wszystko to w gościnnych Sobolach, gdzie każdy może poczuć się jak w domu.

 

MIEJSCE

Kampus DesignNature w Sobolach , w którym będziemy dzielić wspólny czas, położony jest na uboczu (120 km od Warszawy), z dala od hałasu i zgiełku miasta. Panuje tam cisza i spokój, przerywane dzikimi koncertami ptaków.

Zamieszkamy w przytulnej, domowej atmosferze w odrestaurowanym zabytkowym drewnianym dworku. Części wspólne - jak m.in. salon, jadalnia, czy taras - są otwarte i dostępne dla wszystkich i pozwalają na komfortowe zadomowienie się. Ogromna przestrzeń w naturze, którą jest do dyspozycji, sprzyja wypoczynkowi i wyciszeniu, a także zachęca do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Wieczorami można spotkać się przy ognisku, na zadaszonym tarasie lub w salonie przy kominku. Sobole nie są typowym ośrodkiem warsztatowym. Jest to przestrzeń, w której nie jest się gościem, a którą współtworzy się swoją obecnością.

Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osobowych z własnymi lub współdzielonymi łazienkami.

www.designnature.com

    

DOJAZD

Kampus DesignNature położony jest w Sobolach jest na Lubelszczyźnie, niespełna 2 h drogi od Warszawy (ok 140 km). Dojazd we własnym zakresie. W razie potrzeby pomagamy skoordynować dojazd pomiędzy uczestnikami, tak, by każdy mógł wygodnie dotrzeć na miejsce 😊

 

TERMIN

Piątek-niedziela

8-10 marca 2024

 

KOSZT

1150 zł (do 07.02.2024) / 1350 zł (po 07.02.2024)

 

Zadatek w wysokości 650 zł jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej jest możliwy, gdy na twoje miejsce znajdzie się inna osoba.

 

Cena obejmuje

- noclegi

- 3 roślinne posiłki dziennie     

- sesje jogi

 

Zapisy i informacje: kontakt@ashtangawarszawa.pl

 

O PROWADZĄCYCH

Eloisa Iskandar

Urodzona i wychowana w Caracas w Wenezueli, Eloisa obecnie mieszka i uczy w Maastricht w Holandii.

W Caracas Eloisa była nauczycielką w konstruktywistycznym przedszkolu, gdzie indywidualne potrzeby i talenty dzieci są punktem wyjściowym dla ich edukacji. Jej doświadczenie i zrozumienie edukacji wywarło duży wpływ na sposób uczenia przez nią praktyki i filozofii jogi, w której indywidualnie uwzględnia potrzeby i możliwości każdego ze swoich uczniów.

Eloisa rozpoczęła praktykę jogi w 2011 u Liz Carrasquel w Caracas. Zainspirowana pełnym miłości i poświęcenia podejściem swojej nauczycielki, a także zmęczona szybkim rytmem życia w dużym mieście, postanowiła pierwszy raz wyjechać do Indii. Od 2014 r. jeździ uczyć się do Sharatha Jois w KPJAY (obecnie Sharath Yoga Center). Dyscyplina i poświęcenie praktyce jej nauczyciela stanowiły dla niej źródło wielkiej inspiracji. W 2016 r. otrzymała autoryzację do uczenia Ashtanga Jogi.

Od pierwszej podróży do Indii Eloisa studiowała filozofię jogi i tradycyjną recytację mantr u dr M. Jayashree i prof. M. Narasimha w Anatha Research Foundation. Pozwoliło jej to lepiej zrozumieć i tłumaczyć transformującą siłę praktyki jogi.

Obecnie Eloisa pogłębia swoją praktykę i zrozumienie filozofii jogi pod okiem Ty Landruma.

Eliosa stara się pomóc swoim uczniom odnaleźć jak najlepszy balans pomiędzy dyscypliną a zabawą, pracą a relaksacją, aktywnością i wypoczynkiem zarówno w praktyce jogi, jak i poza nią. W czasie wolnym uwielbia gotować, spędzać czas w naturze i z przyjaciółmi.

 

Monika Popławska

Ashtanga joga jest obecna w jej życiu od kilkunastu lat. Miała możliwość podróżować kilka lat z rzędu do KPJAYI w Mysore, w południowych Indiach, gdzie uczyła się bezpośrednio od Sharata Jois, od którego dostała autoryzację do uczenia ashtanga jogi. Współzałożycielka Ashtanga Warszawa - przestrzeni na warszawskim Mokotowie, dedykowanej do praktyki Ashtanga Jogi i budowania społeczności, której bliska jest ta metoda.

Ashtanga pozwoliła Monice świadomie doświadczyć subtelnych połączeń pomiędzy ciałem, umysłem, emocjami i przenikającą je energią. I stanowiła punkt wyjścia dla eksploracji sposobów i metod, które łącząc pracę z ciałem, oddechem i uważnością pozwalają uwalniać nasze najgłębsze schematy i napięcia na poziomie fizycznym i psychicznym. Zapoczątkowana tym fascynacja głęboko transformującymi możliwościami, jakie drzemią w świadomej pracy z ciałem, doprowadziła ją do metody Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego (MER – Myofacial Energetic Release) - sposobu głębokiej i świadomej pracy przez dotyk. Stanowi ona obecnie, obok ashtangi, główną metodę, którą pracuje z ludźmi.

 

__________________________________________________________________________

 

On the spring weekend of March, join us for a time filled with ashtanga yoga practice. Spring is a good time to awaken more energy in ourselves after winter, along with the nature around us.  During the workshop, we will focus especially on the concept of two complementary energies - prana and apana - in order to experience their most balanced flow during the practice and be carried away by the smooth flow.

There will be a lot of Ashtanga yoga theory and practice, warmth, smiles and delicious plant-based food. Everyone is welcome - regardless of practice level.

 

You will be taken care of by:

Eloisa Iskandar - who will lead most of the classes and workshops.

Monika Poplawska - who, together with Eliosa, will take care of you on mysore and support you in the workshops.

 

PROGRAM

Friday 08.03

18:00 - arrival, accommodation

19:00 - dinner

20:00 - introductory meeting

 

Saturday 09.03

7:30 - Mysore

9:30 - breakfast

12:00 - practical workshop

14:00 - lunch

16:30 - theoretical workshops

18:00 - dinner

19:00 - evening meeting

 

Sunday 10.03

7:30 - Mysore

9:30 – breakfast

12:00 – practical workshop

13:15 - closing meeting

14:00 - lunch

 

The program is subject to slight changes, depending on the desire of the participants.

The workshop will not be translated into Polish.

 

During the retreat, we will start the day with an Ashtanga yoga practice - there will be two teachers in the room, so everyone will get plenty of attention. During the workshop, we will focus on selected technical issues regarding the practice. We will use both the tools of ashtanga yoga, as well as reach for concepts outside the classical sequences. So as to enrich the practice with new ways of experiencing it. In particular, we will focus on balancing energy during the practice - we will try to find as much "flow" in the practice as possible - so as to experience a sense of flow and lightness. There will be time for questions and discussions about yoga (and more). And in the evening guided meditation and relaxation. All this in the hospitable Sobols, where everyone can feel at home.

 

PLACE

The DesignNature campus in Soboly , where we will share our time together, is located in a remote area (120 km from Warsaw), away from the noise and bustle of the city. There is peace and quiet, punctuated by wild concerts of birds.

We will stay in a cozy, homely atmosphere in a restored historic wooden mansion. Common areas - such as the living room, dining room, and terrace, among others - are open and accessible to all and allow you to settle in comfortably. The vast space in nature at one's disposal is conducive to relaxation and tranquility, and encourages all kinds of outdoor activities. In the evenings you can gather around the campfire, on the covered terrace or in the living room by the fireplace. Sobole is not a typical workshop center. It is a space where you are not a guest, but which you co-create with your presence.

Accommodation is in 2,3,4-bed rooms with their own or shared bathrooms.

 

ACCESS

The DesignNature campus is located in Soboly is in the Lublin region, less than 2 hours from Warsaw (about 140 km). Getting there on your own. If necessary, we help coordinate travel between participants, so that everyone can comfortably reach the venue 😊

 

DATES

Friday-Sunday

8-10 March 2024

 

COST

1150 PLN (until 07.02.2023) / 1300 PLN (after 07.02.2023)

 

A deposit of PLN 650 is a guarantee to reserve your place.

The reservation fee is refundable if another person takes your place.

 

The price includes

- accommodation

- 3 plant-based meals a day

- yoga sessions

 

Registration and information: kontakt@ashtangawarszawa.pl

 

ABOUT TEACHERS

Eloisa Iskandar

Born and raised in Caracas, Venezuela, Eloisa Iskandar currently lives and teaches in Maastricht, the Netherlands.

​In Caracas, Eloisa was a teacher in a constructivist pre-school. In constructivist pre-schooling, children's individual needs and talents are taken as the starting point for their education. Her insights as an educator influence her teaching of the practice and philosophy of Yoga that focuses on each individual student's needs and abilities.

​Eloisa started practicing Yoga in 2011 with Liz Carrasquel in Caracas. Inspired by the dedication and love of her teacher, and tired of the rhythm of a big city, she decided to undertake her first adventure to India.

So, since 2014, Eloisa has been studying Yoga with Sharat Jois at KPJAYI (now Sharath Yoga Center). Her teacher's discipline and devotion to the practice continue to be a great source of inspiration to her. In 2016 Eloisa received the authorization to teach Ashtanga Yoga.

​Since her first visit to India, Eloisa has been studying Yoga Philosophy and devotional chanting with Dr. M. Jayashree and Prof. M. Narasimha at the Anatha Research Foundation. This has helped her to better explain to others the transformational power of Yoga. Eloisa also enjoys chanting as a devotional practice.

Currently Eloisa is deepening her practice and philosophy studies with Ty Landrum.

​Eloisa strives to help her students to balance discipline and joy, work and relaxation, activity and rest in their Yoga practice and beyond.

Eloisa enjoys cooking delicious food, being in nature, and laughing with friends.

 

Monika Poplawska

Ashtanga yoga has been present in her life for more than a dozen years. She had the opportunity to travel several years in a row to KPJAYI in Mysore, South India, where she learned directly from Sharat Jois, from whom she received authorization to teach Ashtanga Yoga. She co-founded Ashtanga Warsaw, a space in Warsaw's Mokotow district, dedicated to practicing Ashtanga Yoga and building a community close to the method.

Ashtanga allowed Monica to consciously experience the subtle connections between body, mind, emotions and the energy that permeates them. And it provided a starting point for exploring ways and methods that, by combining work with the body, breath and mindfulness, allow us to release our deepest patterns and tensions on the physical and mental levels. Sparked by this fascination with the deeply transformative possibilities inherent in working consciously with the body, it led her to the method of Myofascial Energetic Release (MER) - a way of working deeply and consciously through touch. It is now, along with ashtanga, the main method she works with people.

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork

@2023 Monika Popławska | yoga & bodywork

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork