REGULAMIN

Korzystanie ze świadczonych przeze mnie usług równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Udział w zajęciach prowadzonych przeze mnie w studio Ashtanga Warszawa oznacza akceptację regulaminu dostępnego na ashtagawarszawa.pl.

 • Zgłoszenie się na świadczoną przeze mnie usługę jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacjami jej dotyczącymi zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej.

 • Zgłaszając się na usługę masz świadomość, że wiąże się ona z użyciem przeze mnie dotyku na Twoim ciele. Zobowiązujesz się poinformować mnie przed rozpoczęciem świadczenia usługi, jeśli chcesz wprowadzić granice w zakresie stosowanego przeze mnie dotyku.

 • Korzystając ze świadczonych przeze mnie usług jesteś świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, i oświadczasz, że nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tego rodzaju usług.

 • Wszelki problemy zdrowotne oraz wątpliwości w zakresie ewentualnych przeciwwskazań zobowiązujesz się zgłosić przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 • Jeśli podczas świadczenia usługi zauważysz wystąpienie jakichkolwiek objawów wzbudzających Twój niepokój, zobowiązujesz się niezwłocznie mnie o tym poinformować.

 • Zobowiązujesz się do przestrzegania moich instrukcji podczas świadczenia usługi.

 • Zobowiązujesz się zjawić się na świadczenie usługi nie będąc pod wpływem żadnego rodzaju środków odurzających lub zmieniających świadomość.

 • Zobowiązujesz się podczas świadczenia usługi przestrzegać obowiązujących norm prawnych oraz ogólnie przyjętych norm zachowań.

 • Nie ponoszę odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadów oraz zdarzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, w szczególności wynikających z niepoinformowania mnie o swoim stanie zdrowia i przeciwwskazaniach do świadczenia usługi.

 • W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu mam prawo odmówić świadczenia usługi lub je przerwać – w takim wypadku kwota płatna za usługę nie podlega zwrotowi.

 • Zastrzegam sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi lub jej przerwania bez podawania przyczyn – w takim wypadku kwota płatna za usługę podlega zwrotowi.

 • Podczas świadczenia usługi zobowiązujesz się wyciszyć telefon komórkowy.

 • Nie jest dozwolone robienie zdjęć i nagrywanie podczas świadczenia usługi, chyba, że zostanie to wyraźnie uzgodnione między nami.

 • W zakresie zapisu na usługę oraz opłat z nią związanych zobowiązujesz się przestrzegać zasad opisanych na niniejszej stronie internetowej, chyba, że zostaną między nami ustalone inne zasady potwierdzone pisemnie (mailowo).

 • Po zarezerwowaniu usługi bezpłatne odwołanie rezerwacji możliwe jest do 48 godzin przed umówionym terminem. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 48 godzin przed jej terminem zobowiązujesz się zapłacić 50% jej ceny. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 6 godzin przed jej terminem zobowiązujesz się zapłacić 100% jej ceny.

 • Nie ponoszę odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu świadczenia usługi.

 • Masz prawo do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Warunki użytkowania strony internetowej

 

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację warunków jej użytkowania.

 

Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na adres: kontak@monikapoplawska.com.

Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Nie stanowią zachęty, zalecenia ani porady, do podejmowania jakichkolwiek działań na ich podstawie.

Przy dokładaniu starań, by treści zawarte na stronie były jak najbardziej zrozumiałe, pełne i aktualne, nie gwarantuję, iż stanowią one dokładne, kompletne i najbardziej aktualne informacje na temat poszczególnych zagadnień, o których informuję na stronie.

 

Strona internetowa jest dostępna wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z strony internetowej w celach komercyjnych lub biznesowych.

Zabronione jest nieuprawnione korzystanie z zawartości strony internetowej, jak również nieuprawniona reprodukcja, retransmisja lub inne użycie jakiegokolwiek elementu strony oraz użytkowanie strony w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

 

Znaki, loga i inne spersonalizowane elementy pojawiające się na stronie chronione są prawami autorskimi. Nie jest możliwe ich wykorzystywanie – w szczególności do celów komercyjnych – w żadnej formie, bez pisemnego upoważnienia z mojej strony.

 

Możliwe jest przeglądanie, kopiowanie, drukowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych na stronie, pod warunkiem:

 • nie dokonywania zmian w treści,

 • nie wykorzystywania treści w celach komercyjnych,

 • podania przy każdej wykonanej kopii informacji na temat praw autorskich lub danych dotyczące autora treści.

 

Nie zapewniam gwarancji dotyczących bezbłędności, bezpieczeństwa, braku wirusów czy złośliwych kodów, poprawnego działania czy jakości strony. Użytkownik strony zobowiązany jest do skonfigurowania swojego sprzętu, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do strony internetowej. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego.

 

Nie ponoszę odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których linki znajdują się tej stronie ani jakiekolwiek szkody, wynikające z ich użytkowania. Linki zewnętrzne podawane są jedynie w celu informacyjnym.

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork

@2023 Monika Popławska | yoga & bodywork

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork